您的位置 首页 佛经注音

妙法莲华经全文注音版之法师功德品第十九

妙法莲华经简介

妙法莲华经法师功德品第十九

ěr shí fó gào cháng jīng jìn pú sà mó hē sà:ruò shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,

尔时佛告常精进菩萨摩诃萨:若善男子、善女人,

shòu chí shì fǎ huá jīng,ruò dú、ruò sòng、ruò jiě shuō、ruò shū xiě,

受持是法华经,若读、若诵、若解说、若书写,

shì rén dāng dé bā bǎi yǎn gōng dé、qiān èr bǎi ěr gōng dé、

是人当得八百眼功德、千二百耳功德、

bā bǎi bí gōng dé、qiān èr bǎi shé gōng dé、bā bǎi shēn gōng dé、

八百鼻功德、千二百舌功德、八百身功德、

qiān èr bǎi yì gōng dé,yǐ shì gōng dé、zhuāng yán liù gēn,

千二百意功德,以是功德、庄严六根,

jiē lìng qīng jìng。shì shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,

皆令清净。是善男子、善女人,

fù mǔ suǒ shēng qīng jìng ròu yǎn,

父母所生清净肉眼,

jiàn yú sān qiān dà qiān shì jiè nèi wài suǒ yǒu shān lín hé hǎi,

见于三千大千世界内外所有山林河海,

xià zhì ā bí dì yù,shàng zhì yǒu dǐng,yì jiàn qí zhōng yí qiè zhòng shēng,

下至阿鼻地狱,上至有顶,亦见其中一切众生,

jí yè yīn yuán、guǒ bào shēng chù,xī jiàn xī zhī。

及业因缘、果报生处,悉见悉知。

ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

ruò yú dà zhòng zhōng,yǐ wú suǒ wèi xīn、

若于大众中,以无所畏心、

shuō shì fǎ huá jīng,rǔ tīng qí gōng dé。

说是法华经,汝听其功德。

shì rén dé bā bǎi、gōng dé shū shèng yǎn,

是人得八百、功德殊胜眼,

yǐ shì zhuāng yán gù,qí mù shèn qīng jìng。

以是庄严故,其目甚清净。

fù mǔ suǒ shēng yǎn,xī jiàn sān qiān jiè、

父母所生眼,悉见三千界、

nèi wài mí lóu shān、xū mí jí tiě wéi,

内外弥楼山、须弥及铁围,

bìng zhū yú shān lín、dà hǎi jiāng hé shuǐ、

并诸余山林、大海江河水、

xià zhì ā bí yù,shàng zhì yǒu dǐng chù,

下至阿鼻狱,上至有顶处,

qí zhōng zhū zhòng shēng,yí qiè jiē xī jiàn。

其中诸众生,一切皆悉见。

suī wèi dé tiān yǎn,ròu yǎn lì rú shì。

虽未得天眼,肉眼力如是。

fù cì,cháng jīng jìn!ruò shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,shòu chí cǐ jīng,

复次,常精进!若善男子、善女人,受持此经,

ruò dú、ruò sòng、ruò jiě shuō、ruò shū xiě,dé qiān èr bǎi ěr gōng dé。

若读、若诵、若解说、若书写,得千二百耳功德。

yǐ shì qīng jìng ěr,wén sān qiān dà qiān shì jiè,xià zhì ā bí dì yù,

以是清净耳,闻三千大千世界,下至阿鼻地狱,

shàng zhì yǒu dǐng,qí zhōng nèi wài zhǒng zhǒng yǔ yán yīn shēng,

上至有顶,其中内外种种语言音声,

xiàng shēng、mǎ shēng、niú shēng、chē shēng,tí kū shēng、

象声、马声、牛声、车声,啼哭声、

chóu tàn shēng,luó shēng、gǔ shēng、zhōng shēng、líng shēng,

愁叹声,螺声、鼓声、钟声、铃声,

xiào shēng、yǔ shēng,nán shēng、nǚ shēng、tóng zǐ shēng、

笑声、语声,男声、女声、童子声、

tóng nǚ shēng,fǎ shēng、fēi fǎ shēng,kǔ shēng、lè shēng,

童女声,法声、非法声,苦声、乐声,

fán fū shēng、shèng rén shēng,xǐ shēng、bù xǐ shēng,tiān shēng、

凡夫声、圣人声,喜声、不喜声,天声、

lóng shēng、yè chā shēng、qián tà pó shēng、ā xiū luó shēng、

龙声、夜叉声、乾闼婆声、阿修罗声、

jiā lóu luó shēng、jǐn nà luó shēng、mó hóu luó qié shēng,

迦楼罗声、紧那罗声、摩睺罗伽声,

huǒ shēng、shuǐ shēng、fēng shēng,dì yù shēng、chù sheng shēng、

火声、水声、风声,地狱声、畜生声、

è guǐ shēng,bǐ qiū shēng、bǐ qiū ní shēng,shēng wén shēng、

饿鬼声,比丘声、比丘尼声,声闻声、

pì zhī fó shēng,pú sà shēng、fó shēng,yǐ yào yán zhī,

辟支佛声,菩萨声、佛声,以要言之,

sān qiān dà qiān shì jiè zhōng yí qiè nèi wài suǒ yǒu zhū shēng,

三千大千世界中一切内外所有诸声,

suī wèi dé tiān ěr,yǐ fù mǔ suǒ shēng qīng jìng cháng ěr,jiē xī wén zhī,

虽未得天耳,以父母所生清净常耳,皆悉闻知,

rú shì fēn bié zhǒng zhǒng yīn shēng ér bú huài ěr gēn。

如是分别种种音声而不坏耳根。

ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

fù mǔ suǒ shēng ěr,qīng jìng wú zhuó huì,

父母所生耳,清净无浊秽,

yǐ cǐ cháng ěr wén,sān qiān shì jiè shēng。

以此常耳闻,三千世界声。

xiàng mǎ chē niú shēng、zhōng líng luó gǔ shēng,

象马车牛声、钟铃螺鼓声,

qín sè kōng hóu shēng、xiāo dí zhī yīn shēng,

琴瑟箜篌声、箫笛之音声,

qīng jìng hǎo gē shēng,tīng zhī ér bù zhù,

清净好歌声,听之而不著,

wú shù zhǒng rén shēng,wén xī néng jiě le。

无数种人声,闻悉能解了。

yòu wén zhū tiān shēng,wēi miào zhī gē yīn,

又闻诸天声,微妙之歌音,

jí wén nán nǚ shēng,tóng zǐ tóng nǚ shēng。

及闻男女声,童子童女声。

shān chuān xiǎn gǔ zhōng、jiā líng pín gā shēng,

山川险谷中、迦陵频伽声,

mìng mìng děng zhū niǎo,xī wén qí yīn shēng。

命命等诸鸟,悉闻其音声。

dì yù zhòng kǔ tòng,zhǒng zhǒng chǔ dú shēng,

地狱众苦痛,种种楚毒声,

è guǐ jī kě bī,qiú suǒ yǐn shí shēng,

饿鬼饥渴逼,求索饮食声,

zhū ā xiū luó děng,jū zài dà hǎi biān,

诸阿修罗等,居在大海边,

zì gòng yán yǔ shí、chū yú dà yīn shēng。

自共言语时、出于大音声。

rú shì shuō fǎ zhě,ān zhù yú cǐ jiān,

如是说法者,安住于此间,

yáo wén shì zhòng shēng,ér bù huài ěr gēn。

遥闻是众声,而不坏耳根。

shí fāng shì jiè zhōng、qín shòu míng xiāng hū,

十方世界中、禽兽鸣相呼,

qí shuō fǎ zhī rén,yú cǐ xī wén zhī。

其说法之人,于此悉闻之。

qí zhū fàn tiān shàng,guāng yīn jí biàn jìng,

其诸梵天上,光音及遍净,

nǎi zhì yǒu dǐng tiān,yán yǔ zhī yīn shēng,

乃至有顶天,言语之音声,

fǎ shī zhù yú cǐ,xī jiē dé wén zhī。

法师住于此,悉皆得闻之。

yí qiè bǐ qiū zhòng、jí zhū bǐ qiū ní,

一切比丘众、及诸比丘尼,

ruò dú sòng jīng diǎn,ruò wéi tā rén shuō,

若读诵经典,若为他人说,

fǎ shī zhù yú cǐ,xī jiē dé wén zhī。

法师住于此,悉皆得闻之。

fù yǒu zhū pú sà,dú sòng yú jīng fǎ,

复有诸菩萨,读诵于经法,

ruò wéi tā rén shuō,zhuàn jí jiě qí yì,

若为他人说,撰集解其义,

rú shì zhū yīn shēng,xī jiē dé wén zhī。

如是诸音声,悉皆得闻之。

zhū fó dà shèng zūn,jiào huà zhòng shēng zhě,

诸佛大圣尊,教化众生者,

yú zhū dà huì zhōng、yǎn shuō wēi miào fǎ,

于诸大会中、演说微妙法,

chí cǐ fǎ huá zhě,xī jiē dé wén zhī。

持此法华者,悉皆得闻之。

sān qiān dà qiān jiè、nèi wài zhū yīn shēng,

三千大千界、内外诸音声,

xià zhì ā bí yù,shàng zhì yǒu dǐng tiān,

下至阿鼻狱,上至有顶天,

jiē wén qí yīn shēng,ér bù huài ěr gēn,

皆闻其音声,而不坏耳根,

qí ěr cōng lì gù,xī néng fēn bié zhī。

其耳聪利故,悉能分别知。

chí shì fǎ huá zhě,suī wèi dé tiān ěr,

持是法华者,虽未得天耳,

dàn yòng suǒ shēng ěr,gōng dé yǐ rú shì。

但用所生耳,功德已如是。

fù cì,cháng jīng jìn!ruò shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,shòu chí shì jīng,

复次,常精进!若善男子、善女人,受持是经,

ruò dú、ruò sòng、ruò jiě shuō、ruò shū xiě,

若读、若诵、若解说、若书写,

chéng jiù bā bǎi bí gōng dé。yǐ shì qīng jìng bí gēn,

成就八百鼻功德。以是清净鼻根,

wén yú sān qiān dà qiān shì jiè shàng xià nèi wài zhǒng zhǒng zhū xiāng,

闻于三千大千世界上下内外种种诸香,

xū màn nà huá xiāng、shé tí huá xiāng、mò lì huá xiāng、

须曼那华香、阇提华香、末利华香、

zhān bǔ huá xiāng、bō luó luó huá xiāng,chì lián huá xiāng、

瞻卜华香、波罗罗华香,赤莲华香、

qīng lián huá xiāng、bái lián huá xiāng,huá shù xiāng、guǒ shù xiāng,

青莲华香、白莲华香,华树香、果树香,

zhān tán xiāng、chén shuǐ xiāng、duō mó luó bá xiāng、duō qié luó xiāng,

栴檀香、沉水香、多摩罗跋香、多伽罗香,

jí qiān wàn zhǒng hé xiāng,ruò mò、ruò wán、ruò tú xiāng,

及千万种和香,若末、若丸、若涂香,

chí shì jīng zhě,yú cǐ jiān zhù,xī néng fēn bié。

持是经者,于此间住,悉能分别。

yòu fù bié zhī zhòng shēng zhī xiāng,xiàng xiāng、mǎ xiāng、

又复别知众生之香,象香、马香、

niú yáng děng xiāng,nán xiāng、nǚ xiāng、tóng zǐ xiāng、tóng nǚ xiāng,

牛羊等香,男香、女香、童子香、童女香,

jí cǎo mù cóng lín xiāng,ruò jìn、ruò yuǎn、suǒ yǒu zhū xiāng,

及草木丛林香,若近、若远、所有诸香,

xī jiē dé wén,fēn bié bú cuò。chí shì jīng zhě,suī zhù yú cǐ,

悉皆得闻,分别不错。持是经者,虽住于此,

yì wén tiān shàng zhū tiān zhī xiāng,bō lì zhì duō luó、

亦闻天上诸天之香,波利质多罗、

jū bǐng tuó luó shù xiāng,jí màn tuó luó huá xiāng、

拘鞞陀罗树香,及曼陀罗华香、

mó hē màn tuó luó huá xiāng、màn shū shā huá xiāng、

摩诃曼陀罗华香、曼殊沙华香、

mó hē màn shū shā huá xiāng、zhān tán、chén shuǐ、

摩诃曼殊沙华香、栴檀、沉水、

zhǒng zhǒng mò xiāng,zhū zá huá xiāng,

种种末香,诸杂华香,

rú shì děng tiān xiāng hé hé suǒ chū zhī xiāng,wú bù wén zhī。

如是等天香和合所出之香,无不闻知。

yòu wén zhū tiān shēn xiāng,shì tí huán yīn zài shèng diàn shàng,

又闻诸天身香,释提桓因在胜殿上,

wǔ yù yú lè xī xì shí xiāng;ruò zài miào fǎ táng shàng,

五欲娱乐嬉戏时香;若在妙法堂上,

wèi dāo lì zhū tiān shuō fǎ shí xiāng;ruò yú zhū yuán yóu xì shí xiāng;

为忉利诸天说法时香;若于诸园游戏时香;

jí yú tiān děng nán nǚ shēn xiāng,jiē xī yáo wén。

及余天等男女身香,皆悉遥闻。

rú shì zhǎn zhuǎn nǎi zhì fàn shì,shàng zhì yǒu dǐng zhū tiān shēn xiāng,

如是展转乃至梵世,上至有顶诸天身香,

yì jiē wén zhī,bìng wén zhū tiān suǒ shāo zhī xiāng。

亦皆闻之,并闻诸天所烧之香。

jí shēng wén xiāng、pì zhī fó xiāng、pú sà xiāng、zhū fó shēn xiāng,

及声闻香、辟支佛香、菩萨香、诸佛身香,

yì jiē yáo wén,zhī qí suǒ zài。suī wén cǐ xiāng,

亦皆遥闻,知其所在。虽闻此香,

rán yú bí gēn bú huài bú cuò,ruò yù fēn bié wèi tā rén shuō,yì niàn bú miù。

然于鼻根不坏不错,若欲分别为他人说,忆念不谬。

ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

shì rén bí qīng jìng,yú cǐ shì jiè zhōng,

是人鼻清净,于此世界中,

ruò xiāng ruò chòu wù,zhǒng zhǒng xī wén zhī。

若香若臭物,种种悉闻知。

xū màn nà dū tí、duō mó luó zhān tán、

须曼那阇提、多摩罗栴檀、

chén shuǐ jí guì xiāng,zhǒng zhǒng huá guǒ xiāng,

沉水及桂香,种种华果香,

jí zhī zhòng shēng xiāng,nán zǐ nǚ rén xiāng,

及知众生香,男子女人香,

shuō fǎ zhě yuǎn zhù,wén xiāng zhī suǒ zài。

说法者远住,闻香知所在。

dà shì zhuàn lún wáng,xiǎo zhuàn lún jí zǐ,

大势转轮王,小转轮及子,

qún chén zhū gōng rén,wén xiāng zhī suǒ zài。

群臣诸宫人,闻香知所在。

shēn suǒ zhù zhēn bǎo,jí dì zhōng bǎo zàng,

身所著珍宝,及地中宝藏,

zhuàn lún wáng bǎo nǚ,wén xiāng zhī suǒ zài。

转轮王宝女,闻香知所在。

zhū rén yán shēn jù,yī fu jí yīng luò、

诸人严身具,衣服及璎珞、

zhǒng zhǒng suǒ tú xiāng,wén xiāng zhī qí shēn。

种种所涂香,闻香知其身。

zhū tiān ruò háng zuò、yóu xì jí shén biàn,

诸天若行坐、游戏及神变,

chí shì fǎ huá zhě,wén xiāng xī néng zhī。

持是法华者,闻香悉能知。

zhū shù huá guǒ shí,jí sū yóu xiāng qì,

诸树华果实,及酥油香气,

chí jīng zhě zhù cǐ,xī zhī qí suǒ zài。

持经者住此,悉知其所在。

zhū shān shēn xiǎn chù,zhān tán shù huā fū,

诸山深险处,栴檀树花敷,

zhòng shēng zài zhōng zhě,wén xiāng jiē néng zhī。

众生在中者,闻香皆能知。

tiě wéi shān dà hǎi、dì zhōng zhū zhòng shēng,

铁围山大海、地中诸众生,

chí jīng zhě wén xiāng,xī zhī qí suǒ zài。

持经者闻香,悉知其所在。

ā xiū luó nán nǚ、jí qí zhū juàn shǔ,

阿修罗男女、及其诸眷属,

dòu zhèng yóu xì shí,wén xiāng jiē néng zhī。

斗诤游戏时,闻香皆能知。

kuàng yě xiǎn ài chù,shī zi xiàng hǔ láng、

旷野险隘处,狮子象虎狼、

yě niú shuǐ niú děng,wén xiāng zhī suǒ zài。

野牛水牛等,闻香知所在。

ruò yǒu huái rèn zhě,wèi biàn qí nán nǚ、

若有怀妊者,未辩其男女、

wú gēn jí fēi rén,wén xiāng xī néng zhī。

无根及非人,闻香悉能知。

yǐ wén xiāng lì gù,zhī qí chū huái rèn,

以闻香力故,知其初怀妊,

chéng jiù bù chéng jiù,ān lè chǎn fú zǐ。

成就不成就,安乐产福子。

yǐ wén xiāng lì gù,zhī nán nǚ suǒ niàn、

以闻香力故,知男女所念、

rǎn yù chī huì xīn,yì zhī xiū shàn zhě。

染欲痴恚心,亦知修善者。

dì zhōng zhòng fú cáng,jīn yín zhū zhēn bǎo、

地中众伏藏,金银诸珍宝、

tóng qì zhī suǒ shèng,wén xiāng xī néng zhī。

铜器之所盛,闻香悉能知。

zhǒng zhǒng zhū yīng luò,wú néng shí qí jià,

种种诸璎珞,无能识其价,

wén xiāng zhī guì jiàn、chū chù jí suǒ zài。

闻香知贵贱、出处及所在。

tiān shàng zhū huá děng,màn tuó màn shū shā、

天上诸华等,曼陀曼殊沙、

bō lì zhì duō shù,wén xiāng xī néng zhī。

波利质多树,闻香悉能知。

tiān shàng zhū gōng diàn,shàng zhōng xià chā bié,

天上诸宫殿,上中下差别,

zhòng bǎo huā zhuāng yán,wén xiāng xī néng zhī。

众宝花庄严,闻香悉能知。

tiān yuán lín shèng diàn、zhū guān miào fǎ táng,

天园林胜殿、诸观妙法堂,

zài zhōng ér yú lè,wén xiāng xī néng zhī。

在中而娱乐,闻香悉能知。

zhū tiān ruò tīng fǎ,huò shòu wǔ yù shí,

诸天若听法,或受五欲时,

lái wǎng háng zuò wò,wén xiāng xī néng zhī。

来往行坐卧,闻香悉能知。

tiān nǚ suǒ zhù yī、hǎo huá xiāng zhuāng yán,

天女所著衣、好华香庄严,

zhōu xuán yóu xì shí,wén xiāng xī néng zhī。

周旋游戏时,闻香悉能知。

rú shì zhǎn zhuǎn shàng,nǎi zhì yú fàn shì,

如是展转上,乃至于梵世,

rù chán chū chán zhě,wén xiāng xī néng zhī。

入禅出禅者,闻香悉能知。

guāng yīn biàn jìng tiān,nǎi zhì yú yǒu dǐng,

光音遍净天,乃至于有顶,

chū shēng jí tuì méi,wén xiāng xī néng zhī。

初生及退没,闻香悉能知。

zhū bǐ qiū zhòng děng,yú fǎ cháng jīng jìn,ruò zuò ruò jīng háng,

诸比丘众等,于法常精进,若坐若经行,

jí dú sòng jīng diǎn,huò zài lín shù xià、zhuān jīng ér zuò chán,

及读诵经典,或在林树下、专精而坐禅,

chí jīng zhě wén xiāng,xī zhī qí suǒ zài。

持经者闻香,悉知其所在。

pú sà zhì jiān gù,zuò chán ruò dú sòng,

菩萨志坚固,坐禅若读诵,

huò wéi rén shuō fǎ,wén xiāng xī néng zhī。

或为人说法,闻香悉能知。

zài zài fāng shì zūn,yí qiè suǒ gōng jìng,

在在方世尊,一切所恭敬,

mǐn zhòng ér shuō fǎ,wén xiāng xī néng zhī。

愍众而说法,闻香悉能知。

zhòng shēng zài fó qián,wén jīng jiē huān xǐ,

众生在佛前,闻经皆欢喜,

rú fǎ ér xiū xíng,wén xiāng xī néng zhī。

如法而修行,闻香悉能知。

suī wèi dé pú sà  wú lòu fǎ shēng bí,

虽未得菩萨 无漏法生鼻,

ér shì chí jīng zhě,xiān dé cǐ bí xiāng。

而是持经者,先得此鼻相。

fù cì,cháng jīng jìn!ruò shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,shòu chí shì jīng,

复次,常精进!若善男子、善女人,受持是经,

ruò dú、ruò sòng、ruò jiě shuō、ruò shū xiě,dé qiān èr bǎi shé gōng dé。

若读、若诵、若解说、若书写,得千二百舌功德。

ruò hǎo、ruò chǒu,ruò měi、bù měi,jí zhū kǔ sè wù,zài qí shé gēn,

若好、若丑,若美、不美,及诸苦涩物,在其舌根,

jiē biàn chéng shàng wèi,rú tiān gān lù,wú bù měi zhě。

皆变成上味,如天甘露,无不美者。

ruò yǐ shé gēn yú dà zhòng zhōng yǒu suǒ yǎn shuō,chū shēn miào shēng,

若以舌根于大众中有所演说,出深妙声,

néng rù qí xīn,jiē lìng huān xǐ kuài lè。yòu zhū tiān zǐ、tiān nǚ,

能入其心,皆令欢喜快乐。又诸天子、天女,

shì fàn zhū tiān,wén shì shēn miào yīn shēng,

释梵诸天,闻是深妙音声,

yǒu suǒ yǎn shuō yán lùn cì dì,jiē xī lái tīng。jí zhū lóng、lóng nǚ,

有所演说言论次第,皆悉来听。及诸龙、龙女,

yè chā、yè chā nǚ,qián tà pó、qián tà pó nǚ,ā xiū luó、ā xiū luó nǚ,

夜叉、夜叉女,乾闼婆、乾闼婆女,阿修罗、阿修罗女,

jiā lóu luó、jiā lóu luó nǚ,jǐn nà luó、jǐn nà luó nǚ,mó hóu luó qié、

迦楼罗、迦楼罗女,紧那罗、紧那罗女,摩睺罗伽、

mó hóu luó qié nǚ,wèi tīng fǎ gù,jiē lái qīn jìn gōng jìng gōng yǎng。

摩睺罗伽女,为听法故,皆来亲近恭敬供养。

jí bǐ qiū、bǐ qiū ní,yōu pó sāi、yōu pó yí,guó wáng、wáng zǐ、

及比丘、比丘尼,优婆塞、优婆夷,国王、王子、

qún chén、juàn shǔ,xiǎo zhuàn lún wáng、dà zhuàn lún wáng、

群臣、眷属,小转轮王、大转轮王、

qī bǎo qiān zǐ nèi wài juàn shǔ,chéng qí gōng diàn,jù lái tīng fǎ,

七宝千子内外眷属,乘其宫殿,俱来听法,

yǐ shì pú sà shàn shuō fǎ gù。pó luó mén、jū shì、guó nèi rén mín、

以是菩萨善说法故。婆罗门、居士、国内人民、

jìn qí xíng shòu,suí shì gōng yǎng。yòu zhū shēng wén、pì zhī fó、

尽其形寿,随侍供养。又诸声闻、辟支佛、

pú sà、zhū fó,cháng lè jiàn zhī。shì rén suǒ zài fāng miàn,

菩萨、诸佛,常乐见之。是人所在方面,

zhū fó jiē xiàng qí chù shuō fǎ,xī néng shòu chí yí qiè fó fǎ,

诸佛皆向其处说法,悉能受持一切佛法,

yòu néng chū yú shēn miào fǎ yīn。

又能出于深妙法音。

ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

shì rén shé gēn jìng,zhōng bù shòu è wèi,

是人舌根净,终不受恶味,

qí yǒu suǒ shí dàn,xī jiē chéng gān lù。

其有所食啖,悉皆成甘露。

yǐ shēn jìng miào shēng,yú dà zhòng shuō fǎ,

以深净妙声,于大众说法,

yǐ zhū yīn yuán yù、yǐn dǎo zhòng shēng xīn,

以诸因缘喻、引导众生心,

wén zhě jiē huān xǐ,shè zhū shàng gōng yǎng。

闻者皆欢喜,设诸上供养。

zhū tiān lóng yè chā、jí ā xiū luó děng,

诸天龙夜叉、及阿修罗等,

jiē yǐ gōng jìng xīn,ér gòng lái tīng fǎ,

皆以恭敬心,而共来听法,

shì shuō fǎ zhī rén,ruò yù yǐ miào yīn、

是说法之人,若欲以妙音、

biàn mǎn sān qiān jiè,suí yì jí néng zhì。

遍满三千界,随意即能至。

dà xiǎo zhuàn lún wáng、jí qiān zǐ juàn shǔ,

大小转轮王、及千子眷属,

hé zhǎng gōng jìng xīn,cháng lái tīng shòu fǎ。

合掌恭敬心,常来听受法。

zhū tiān lóng yè chā、luó chà pí shě dū,

诸天龙夜叉、罗刹毗舍阇,

yì yǐ huān xǐ xīn,cháng lè lái gōng yǎng。

亦以欢喜心,常乐来供养。

fàn tiān wáng mó wáng,zì zài dà zì zài,

梵天王魔王,自在大自在,

rú shì zhū tiān zhòng,cháng lái zhì qí suǒ。

如是诸天众,常来至其所。

zhū fó jí dì zǐ、wén qí shuō fǎ yīn,

诸佛及弟子、闻其说法音,

cháng niàn ér shǒu hù,huò shí wéi xiàn shēn。

常念而守护,或时为现身。

fù cì,cháng jīng jìn!ruò shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,shòu chí shì jīng,

复次,常精进!若善男子、善女人,受持是经,

ruò dú、ruò sòng,ruò jiě shuō、ruò shū xiě,dé bā bǎi shēn gōng dé。

若读、若诵,若解说、若书写,得八百身功德。

dé qīng jìng shēn、rú jìng liú lí,zhòng shēng xǐ jiàn。

得清净身、如净琉璃,众生喜见。

qí shēn jìng gù,sān qiān dà qiān shì jiè zhòng shēng,shēng shí、

其身净故,三千大千世界众生,生时、

sǐ shí,shàng xià、hǎo chǒu,shēng shàn chù、è chù,xī yú zhōng xiàn。

死时,上下、好丑,生善处、恶处,悉于中现。

jí tiě wéi shān、dà tiě wéi shān、mí lóu shān、

及铁围山、大铁围山、弥楼山、

mó hē mí lóu shān děng zhū shān,jí qí zhōng zhòng shēng,

摩诃弥楼山等诸山,及其中众生,

xī yú zhōng xiàn。xià zhì ā bí dì yù,shàng zhì yǒu dǐng,

悉于中现。下至阿鼻地狱,上至有顶,

suǒ yǒu jí zhòng shēng,xī yú zhōng xiàn。ruò shēng wén、pì zhī fó、

所有及众生,悉于中现。若声闻、辟支佛、

pú sà、zhū fó、shuō fǎ,jiē yú shēn zhōng xiàn qí sè xiàng。

菩萨、诸佛、说法,皆于身中现其色像。

ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

ruò chí fǎ huá zhě,qí shēn shèn qīng jìng,

若持法华者,其身甚清净,

rú bǐ jìng liú lí,zhòng shēng jiē xǐ jiàn,

如彼净琉璃,众生皆喜见,

yòu rú jìng míng jìng,xī jiàn zhū sè xiàng,

又如净明镜,悉见诸色像,

pú sà yú jìng shēn,jiē jiàn shì suǒ yǒu,

菩萨于净身,皆见世所有,

wéi dú zì míng liǎo,yú rén suǒ bú jiàn。

唯独自明了,余人所不见。

sān qiān shì jiè zhōng、yí qiè zhū qún méng,

三千世界中、一切诸群萌,

tiān rén ā xiū luó、dì yù guǐ chù shēng,

天人阿修罗、地狱鬼畜生,

rú shì zhū sè xiàng,jiē yú shēn zhōng xiàn。

如是诸色像,皆于身中现。

zhū tiān děng gōng diàn,nǎi zhì yú yǒu dǐng,

诸天等宫殿,乃至于有顶,

tiě wéi jí mí lóu、mó hē mí lóu shān、

铁围及弥楼、摩诃弥楼山、

zhū dà hǎi shuǐ děng,jiē yú shēn zhōng xiàn。

诸大海水等,皆于身中现。

zhū fó jí shēng wén、fó zǐ pú sà děng,

诸佛及声闻、佛子菩萨等,

ruò dú ruò zài zhòng,shuō fǎ xī jiē xiàn。

若独若在众,说法悉皆现。

suī wèi dé wú lòu,fǎ xìng zhī miào shēn,

虽未得无漏,法性之妙身,

yǐ qīng jìng cháng tǐ,yí qiè yú zhōng xiàn。

以清净常体,一切于中现。

fù cì,cháng jīng jìn!ruò shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,rú lái miè hòu、

复次,常精进!若善男子、善女人,如来灭后、

shòu chí shì jīng,ruò dú、ruò sòng、ruò jiě shuō、ruò shū xiě,

受持是经,若读、若诵、若解说、若书写,

dé qiān èr bǎi yì gōng dé。yǐ shì qīng jìng yì gēn,

得千二百意功德。以是清净意根,

nǎi zhì wén yī jì yī jù,tōng dá wú liàng wú biān zhī yì,jiě shì yì yǐ,

乃至闻一偈一句,通达无量无边之义,解是义已,

néng yǎn shuō yī jù yī jì zhì yú yī yuè、sì yuè nǎi zhì yī suì,

能演说一句一偈至于一月、四月乃至一岁,

zhū suǒ shuō fǎ,suí qí yì qù,jiē yǔ shí xiàng bù xiāng wéi bèi。

诸所说法,随其义趣,皆与实相不相违背。

ruò shuō sú jiān jīng shū、zhì shì yǔ yán、zī shēng yè děng,

若说俗间经书、治世语言、资生业等,

jiē shùn zhèng fǎ。sān qiān dà qiān shì jiè liù qù zhòng shēng,

皆顺正法。三千大千世界六趣众生,

xīn zhī suǒ xíng、xīn suǒ dòng zuò、xīn suǒ xì lùn,jiē xī zhī zhī。

心之所行、心所动作、心所戏论,皆悉知之。

suī wèi dé wú lòu zhì huì,ér qí yì gēn、qīng jìng rú cǐ。

虽未得无漏智慧,而其意根、清净如此。

shì rén yǒu suǒ sī wéi、chóu liàng、yán shuō,jiē shì fó fǎ,

是人有所思惟、筹量、言说,皆是佛法,

wú bù zhēn shí,yì shì xiān fó jīng zhōng suǒ shuō。

无不真实,亦是先佛经中所说。

ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

shì rén yì qīng jìng,míng lì wú zhuó huì,

是人意清净,明利无浊秽,

yǐ cǐ miào yì gēn,zhī shàng zhōng xià fǎ,

以此妙意根,知上中下法,

nǎi zhì wén yī jì,tōng dá wú liàng yì,

乃至闻一偈,通达无量义,

cì dì rú fǎ shuō,yuè sì yuè zhì suì。

次第如法说,月四月至岁。

shì shì jiè nèi wài、yí qiè zhū zhòng shēng,

是世界内外、一切诸众生,

ruò tiān lóng jí rén,yè chā guǐ shén děng,

若天龙及人,夜叉鬼神等,

qí zài liù qù zhōng、suǒ niàn ruò gān zhǒng,

其在六趣中、所念若干种,

chí fǎ huá zhī bào,yì shí jiē xī zhī。

持法华之报,一时皆悉知。

shí fāng wú shù fó,bǎi fú zhuāng yán xiāng,

十方无数佛,百福庄严相,

wéi zhòng shēng shuō fǎ,xī wén néng shòu chí。

为众生说法,悉闻能受持。

sī wéi wú liàng yì,shuō fǎ yì wú liàng,

思惟无量义,说法亦无量,

zhōng shǐ bù wàng cuò,yǐ chí fǎ huá gù。

终始不忘错,以持法华故。

xī zhī zhū fǎ xiāng,suí yì shí cì dì,

悉知诸法相,随义识次第,

dá míng zì yǔ yán,rú suǒ zhī yǎn shuō。

达名字语言,如所知演说。

cǐ rén yǒu suǒ shuō,jiē shì xiān fó fǎ,

此人有所说,皆是先佛法,

yǐ yǎn cǐ fǎ gù,yú zhòng wú suǒ wèi。

以演此法故,于众无所畏。

chí fǎ huá jīng zhě,yì gēn jìng ruò sī,

持法华经者,意根净若斯,

suī wèi dé wú lòu,xiān yǒu rú shì xiāng,

虽未得无漏,先有如是相,

shì rén chí cǐ jīng,ān zhù xī yǒu dì,

是人持此经,安住稀有地,

wéi yí qiè zhòng shēng、huān xǐ ér ài jìng。

为一切众生、欢喜而爱敬。

néng yǐ qiān wàn zhǒng,shàn qiǎo zhī yǔ yán,

能以千万种,善巧之语言,

fēn bié ér shuō fǎ,chí fǎ huá jīng gù。

分别而说法,持法华经故。

关于作者: 华佛网

热门文章

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注