您的位置 首页 佛经注音

妙法莲华经全文注音版之常不轻菩萨品第二十

妙法莲华经简介

妙法莲华经常不轻菩萨品第二十

ěr shí,fó gào dé dà shì pú sà mó hē sà:rǔ jīn dāng zhī!ruò bǐ qiū、

尔时,佛告得大势菩萨摩诃萨:汝今当知!若比丘、

bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí chí fǎ huá jīng zhě,ruò yǒu è kǒu、

比丘尼、优婆塞、优婆夷持法华经者,若有恶口、

mà lì、fěi bàng,huò dà zuì bào,rú qián suǒ shuō;qí suǒ dé gōng dé,

骂詈、诽谤,获大罪报,如前所说;其所得功德,

rú xiàng suǒ shuō,yǎn、ěr、bí、shé、shēn、yì qīng jìng。

如向所说,眼、耳、鼻、舌、身、意清净。

dé dà shì!nǎi wǎng gǔ xī,guò wú liàng wú biān bù kě sī yì ā sēng qí jié,

得大势!乃往古昔,过无量无边不可思议阿僧祇劫,

yǒu fó míng wēi yīn wáng rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、míng xíng zú、

有佛名威音王如来、应供、正遍知、明行足、

shàn shì、shì jiān jiě、wú shàng shì、tiáo yù zhàng fū、tiān rén shī、fó、

善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛、

shì zūn。jié míng lí shuāi,guó míng dà chéng。qí wēi yīn wáng fó,

世尊。劫名离衰,国名大成。其威音王佛,

yú bǐ shì zhōng,wèi tiān、rén、ā xiū luó shuō fǎ,wèi qiú shēng wén zhě,

于彼世中,为天、人、阿修罗说法,为求声闻者,

shuō yìng sì dì fǎ,dù shēng lǎo bìng sǐ,jiū jìng niè pán;

说应四谛法,度生老病死,究竟涅槃;

wèi qiú pì zhī fó zhě,shuō yìng shí èr yīn yuán fǎ;wèi zhū pú sà,

为求辟支佛者,说应十二因缘法;为诸菩萨,

yīn ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,shuō yìng liù bō luó mì fǎ,

因阿耨多罗三藐三菩提,说应六波罗蜜法,

jiū jìng fó huì。dé dà shì!shì wēi yīn wáng fó,

究竟佛慧。得大势!是威音王佛,

shòu sì shí wàn yì nuō yóu tuō héng hé shā jié;zhèng fǎ zhù shì jié shù,

寿四十万亿那由他恒河沙劫;正法住世劫数,

rú yī yán fú tí wēi chén;xiàng fǎ zhù shì jié shù,rú sì tiān xià wēi chén。

如一阎浮提微尘;像法住世劫数,如四天下微尘。

qí fó ráo yì zhòng shēng yǐ,rán hòu miè dù。zhèng fǎ、

其佛饶益众生已,然后灭度。正法、

xiàng fǎ miè jìn zhī hòu,yú cǐ guó tǔ fù yǒu fó chū,

像法灭尽之后,于此国土复有佛出,

yì hào wēi yīn wáng rú lái、yìng gòng、zhèng biàn zhī、míng xíng zú、

亦号威音王如来、应供、正遍知、明行足、

shàn shì、shì jiān jiě、wú shàng shì、tiáo yù zhàng fū、tiān rén shī、

善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、

fó、shì zūn。rú shì cì dì yǒu èr wàn yì fó,jiē tóng yī hào。

佛、世尊。如是次第有二万亿佛,皆同一号。

zuì chū wēi yīn wáng rú lái jì yǐ miè dù,zhèng fǎ miè hòu,

最初威音王如来既已灭度,正法灭后,

yú xiàng fǎ zhōng,zēng shàng màn bǐ qiū yǒu dà shì lì。

于像法中,增上慢比丘有大势力。

ěr shí yǒu yī pú sà bǐ qiū míng cháng bù qīng。dé dà shì!

尔时有一菩萨比丘名常不轻。得大势!

yǐ hé yīn yuán míng cháng bù qīng?shì bǐ qiū,fán yǒu suǒ jiàn,

以何因缘名常不轻?是比丘,凡有所见,

ruò bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí,

若比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷,

jiē xī lǐ bài zàn tàn ér zuò shì yán:wǒ shēn jìng rǔ děng,bù gǎn qīng màn。

皆悉礼拜赞叹而作是言:我深敬汝等,不敢轻慢。

suǒ yǐ zhě hé?rǔ děng jiē xíng pú sà dào,dāng dé zuò fó。ér shì bǐ qiū,

所以者何?汝等皆行菩萨道,当得作佛。而是比丘,

bù zhuān dú sòng jīng diǎn,dàn xíng lǐ bài,nǎi zhì yuǎn jiàn sì zhòng,

不专读诵经典,但行礼拜,乃至远见四众,

yì fù gù wǎng lǐ bài zàn tàn ér zuò shì yán:wǒ bù gǎn qīng yú rǔ děng,

亦复故往礼拜赞叹而作是言:我不敢轻于汝等,

rǔ děng jiē dāng zuò fó。sì zhòng zhī zhōng,yǒu shēng chēn huì、

汝等皆当作佛。四众之中,有生嗔恚、

xīn bú jìng zhě,è kǒu mà lì yán:shì wú zhì bǐ qiū cóng hé suǒ lái?

心不净者,恶口骂詈言:是无智比丘从何所来?

zì yán:wǒ bù qīng rǔ。ér yǔ wǒ děng shòu jì,dāng dé zuò fó。

自言:我不轻汝。而与我等授记,当得作佛。

wǒ děng bú yòng rú shì xū wàng shòu jì。rú cǐ jīng lì duō nián,

我等不用如是虚妄授记。如此经历多年,

cháng bèi mà lì,bù shēng chēn huì,cháng zuò shì yán:rǔ dāng zuò fó。

常被骂詈,不生嗔恚,常作是言:汝当作佛。

shuō shì yǔ shí,zhòng rén huò yǐ zhàng mù wǎ shí ér dǎ zhì zhī,

说是语时,众人或以杖木瓦石而打掷之,

bì zǒu yuǎn zhù,yóu gāo shēng chàng yán:wǒ bù gǎn qīng yú rǔ děng,

避走远住,犹高声唱言:我不敢轻于汝等,

rǔ děng jiē dāng zuò fó。yǐ qí cháng zuò shì yǔ gù,zēng shàng màn bǐ qiū、

汝等皆当作佛。以其常作是语故,增上慢比丘、

bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí,hào zhī wéi cháng bù qīng。

比丘尼、优婆塞、优婆夷,号之为常不轻。

shì bǐ qiū lín yù zhōng shí,yú xū kōng zhōng,

是比丘临欲终时,于虚空中,

jù wén wēi yīn wáng fó xiān suǒ shuō fǎ huá jīng èr shí qiān wàn yì jì,

具闻威音王佛先所说法华经二十千万亿偈,

xī néng shòu chí,jí dé rú shàng yǎn gēn qīng jìng、

悉能受持,即得如上眼根清净、

ěr bí shé shēn yì gēn qīng jìng。dé shì liù gēn qīng jìng yǐ,

耳鼻舌身意根清净。得是六根清净已,

gèng zēng shòu mìng èr bǎi wàn yì nuō yóu tuō suì,

更增寿命二百万亿那由他岁,

guǎng wéi rén shuō shì fǎ huá jīng。yú shí zēng shàng màn sì zhòng,

广为人说是法华经。于时增上慢四众,

bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí,qīng jiàn shì rén,

比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷,轻贱是人,

wèi zuò bù qīng míng zhě,jiàn qí dé dà shén tōng lì、lè shuō biàn lì、

为作不轻名者,见其得大神通力、乐说辩力、

dà shàn jì lì,wén qí suǒ shuō,jiē xìn fú suí cóng。

大善寂力,闻其所说,皆信伏随从。

shì pú sà fù huà qiān wàn yì zhòng,lìng zhù ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

是菩萨复化千万亿众,令住阿耨多罗三藐三菩提。

mìng zhōng zhī hòu,dé zhí èr qiān yì fó,jiē hào rì yuè dēng míng,

命终之后,得值二千亿佛,皆号日月灯明,

yú qí fǎ zhōng,shuō shì fǎ huá jīng。yǐ shì yīn yuán,

于其法中,说是法华经。以是因缘,

fù zhí èr qiān yì fó,tóng hào yún zì zài dēng wáng,

复值二千亿佛,同号云自在灯王,

yú cǐ zhū fó fǎ zhōng,shòu chí dú sòng,

于此诸佛法中,受持读诵,

wèi zhū sì zhòng shuō cǐ jīng diǎn gù,dé shì cháng yǎn qīng jìng,ěr、

为诸四众说此经典故,得是常眼清净,耳、

bí、shé、shēn、yì zhū gēn qīng jìng,yú sì zhòng zhōng shuō fǎ,

鼻、舌、身、意诸根清净,于四众中说法,

xīn wú suǒ wèi。dé dà shì!shì cháng bù qīng pú sà mó hē sà,

心无所畏。得大势!是常不轻菩萨摩诃萨,

gòng yǎng rú shì ruò gān zhū fó,gōng jìng、zūn zhòng、zàn tàn、

供养如是若干诸佛,恭敬、尊重、赞叹、

zhòng zhū shàn gēn,yú hòu fù zhí qiān wàn yì fó,

种诸善根,于后复值千万亿佛,

yì yú zhū fó fǎ zhōng shuō shì jīng diǎn,gōng dé chéng jiù,dāng dé zuò fó。

亦于诸佛法中说是经典,功德成就,当得作佛。

dé dà shì!yú yì yún hé?ěr shí cháng bù qīng pú sà qǐ yì rén hū?

得大势!于意云何?尔时常不轻菩萨岂异人乎?

zé wǒ shēn shì。ruò wǒ yú sù shì bú shòu chí dú sòng cǐ jīng、

则我身是。若我于宿世不受持读诵此经、

wèi tā rén shuō zhě,bù néng jí dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

为他人说者,不能疾得阿耨多罗三藐三菩提。

wǒ yú xiān fó suǒ,shòu chí dú sòng cǐ jīng、wèi rén shuō gù,

我于先佛所,受持读诵此经、为人说故,

jí dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

疾得阿耨多罗三藐三菩提。

dé dà shì!bǐ shí sì zhòng,bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、yōu pó yí,

得大势!彼时四众,比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷,

yǐ chēn huì yì qīng jiàn wǒ gù,èr bǎi yì jié cháng bù zhí fó、bù wén fǎ、

以嗔恚意轻贱我故,二百亿劫常不值佛、不闻法、

bú jiàn sēng,qiān jié yú ā bí dì yù shòu dà kǔ nǎo。bì shì zuì yǐ,

不见僧,千劫于阿鼻地狱受大苦恼。毕是罪已,

fù yù cháng bù qīng pú sà,jiào huà ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

复遇常不轻菩萨,教化阿耨多罗三藐三菩提。

dé dà shì,yú rǔ yì yún hé?ěr shí sì zhòng cháng qīng shì pú sà zhě,

得大势,于汝意云何?尔时四众常轻是菩萨者,

qǐ yì rén hū?jīn cǐ huì zhōng bá tuó pó luó děng wǔ bǎi pú sà、

岂异人乎?今此会中跋陀婆罗等五百菩萨、

shī zǐ yuè děng wǔ bǎi bǐ qiū、ní sī fó děng wǔ bǎi yōu pó sāi,

师子月等五百比丘、尼思佛等五百优婆塞,

jiē yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí bú tuì zhuǎn zhě shì。

皆于阿耨多罗三藐三菩提不退转者是。

dé dà shì!dāng zhī shì fǎ huá jīng,dà ráo yì zhū pú sà mó hē sà,

得大势!当知是法华经,大饶益诸菩萨摩诃萨,

néng lìng zhì yú ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí。

能令至于阿耨多罗三藐三菩提。

shì gù zhū pú sà mó hē sà,yú rú lái miè hòu,cháng yīng shòu chí、

是故诸菩萨摩诃萨,于如来灭后,常应受持、

dú sòng、jiě shuō、shū xiě shì jīng。

读诵、解说、书写是经。

ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

guò qù yǒu fó,hào wēi yīn wáng,shén zhì wú liàng,jiāng dǎo yí qiè,

过去有佛,号威音王,神智无量,将导一切,

tiān rén lóng shén、suǒ gòng gōng yǎng。shì fó miè hòu,fǎ yù jìn shí,

天人龙神、所共供养。是佛灭后,法欲尽时,

yǒu yī pú sà、míng cháng bù qīng。shí zhū sì zhòng、jì zhù yú fǎ。

有一菩萨、名常不轻。时诸四众、计著于法。

bù qīng pú sà、wǎng dào qí suǒ,ér yǔ zhī yán,wǒ bù qīng rǔ,

不轻菩萨、往到其所,而语之言,我不轻汝,

rǔ děng háng dào,jiē dāng zuò fó。zhū rén wén yǐ,qīng huǐ mà lì,

汝等行道,皆当作佛。诸人闻已,轻毁骂詈,

bù qīng pú sà,néng rěn shòu zhī。qí zuì bì yǐ,lín mìng zhōng shí,

不轻菩萨,能忍受之。其罪毕已,临命终时,

dé wén cǐ jīng,liù gēn qīng jìng,shén tōng lì gù,zēng yì shòu mìng,

得闻此经,六根清净,神通力故,增益寿命,

fù wéi zhū rén,guǎng shuō shì jīng。zhū zhù fǎ zhòng,jiē méng pú sà,

复为诸人,广说是经。诸著法众,皆蒙菩萨,

jiào huà chéng jiù、lìng zhù fó dào。bù qīng mìng zhōng,zhí wú shù fó,

教化成就、令住佛道。不轻命终,值无数佛,

shuō shì jīng gù,dé wú liàng fú,jiàn jù gōng dé,jí chéng fó dào。

说是经故,得无量福,渐具功德,疾成佛道。

bǐ shí bù qīng,zé wǒ shēn shì。shí sì bù zhòng、zhù fǎ zhī zhě,

彼时不轻,则我身是。时四部众、著法之者,

wén bù qīng yán、rǔ dāng zuò fó,yǐ shì yīn yuán,zhí wú shù fó。

闻不轻言、汝当作佛,以是因缘,值无数佛。

cǐ huì pú sà、wǔ bǎi zhī zhòng,bìng jí sì bù,qīng xìn shì nǚ,

此会菩萨、五百之众,并及四部,清信士女,

jīn yú wǒ qián,tīng fǎ zhě shì。wǒ yú qián shì,quàn shì zhū rén,

今于我前,听法者是。我于前世,劝是诸人,

tīng shòu sī jīng,dì yī zhī fǎ。kāi shì jiào rén,lìng zhù niè pán,

听受斯经,第一之法。开示教人,令住涅槃,

shì shì shòu chí,rú shì jīng diǎn。yì yì wàn jié,zhì bù kě yì,

世世受持,如是经典。亿亿万劫,至不可议,

shí nǎi dé wén,shì fǎ huá jīng。yì yì wàn jié,zhì bù kě yì,

时乃得闻,是法华经。亿亿万劫,至不可议,

zhū fó shì zūn、shí shuō shì jīng。shì gù xíng zhě、yú fó miè hòu,

诸佛世尊、时说是经。是故行者、于佛灭后,

wén rú shì jīng,wù shēng yí huò。yīng dāng yì xīn、guǎng shuō cǐ jīng,

闻如是经,勿生疑惑。应当一心、广说此经,

shì shì zhí fó,jí chéng fó dào。

世世值佛,疾成佛道。

关于作者: 华佛网

热门文章

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注