您的位置 首页 佛经注音

妙法莲华经全文注音版之如来神力品第二十一

妙法莲华经简介

妙法莲华经如来神力品第二十一

ěr shí,qiān shì jiè wēi chén děng pú sà mó hē sà,cóng dì yǒng chū zhě,

尔时,千世界微尘等菩萨摩诃萨,从地涌出者,

jiē yú fó qián yì xīn hé zhǎng,zhān yǎng zūn yán,ér bái fó yán:shì zūn!

皆于佛前一心合掌,瞻仰尊颜,而白佛言:世尊!

wǒ děng yú fó miè hòu,shì zūn fēn shēn suǒ zài guó tǔ miè dù zhī chù,

我等于佛灭后,世尊分身所在国土灭度之处,

dāng guǎng shuō cǐ jīng。suǒ yǐ zhě hé?

当广说此经。所以者何?

wǒ děng yì zì yù dé shì zhēn jìng dà fǎ,shòu chí、dú sòng、jiě shuō、

我等亦自欲得是真净大法,受持、读诵、解说、

shū xiě,ér gòng yǎng zhī。ěr shí shì zūn,

书写,而供养之。尔时世尊,

yú wén shū shī lì děng wú liàng bǎi qiān wàn yì,

于文殊师利等无量百千万亿,

jiù zhù suō pó shì jiè pú sà mó hē sà,jí zhū bǐ qiū、bǐ qiū ní、yōu pó sāi、

旧住娑婆世界菩萨摩诃萨,及诸比丘、比丘尼、优婆塞、

yōu pó yí,tiān、lóng、yè chā、qián tà pó、ā xiū luó、jiā lóu luó、

优婆夷,天、龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、

jǐn nà luó、mó hóu luó qié、rén fēi rén děng,yí qiè zhòng qián,

紧那罗、摩睺罗伽、人非人等,一切众前,

xiàn dà shén lì,chū guǎng cháng shé shàng zhì fàn shì,

现大神力,出广长舌上至梵世,

yí qiè máo kǒng fàng yú wú liàng wú shù sè guāng,

一切毛孔放于无量无数色光,

jiē xī biàn zhào shí fāng shì jiè。zhòng bǎo shù xià、

皆悉遍照十方世界。众宝树下、

shī zǐ zuò shàng zhū fó,yì fù rú shì,chū guǎng cháng shé,

师子座上诸佛,亦复如是,出广长舌,

fàng wú liàng guāng。shì jiā móu ní fó jí bǎo shù xià zhū fó xiàn shén lì shí,

放无量光。释迦牟尼佛及宝树下诸佛现神力时,

mǎn bǎi qiān suì,rán hòu huán shè shé xiàng。yī shí qǐng kài、

满百千岁,然后还摄舌相。一时謦欬、

jù gòng tán zhǐ,shì èr yīn shēng,biàn zhì shí fāng zhū fó shì jiè,

俱共弹指,是二音声,遍至十方诸佛世界,

dì jiē liù zhǒng zhèn dòng。qí zhōng zhòng shēng,tiān、lóng、yè chā、

地皆六种震动。其中众生,天、龙、夜叉、

qián tà pó、ā xiū luó、jiā lóu luó、jǐn nà luó、mó hóu luó qié、

乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩睺罗伽、

rén fēi rén děng,yǐ fó shén lì gù,jiē jiàn cǐ suō pó shì jiè,

人非人等,以佛神力故,皆见此娑婆世界,

wú liàng wú biān bǎi qiān wàn yì zhòng bǎo shù xià、shī zǐ zuò shàng zhū fó;

无量无边百千万亿众宝树下、师子座上诸佛;

jí jiàn shì jiā móu ní fó gòng duō bǎo rú lái,zài bǎo tǎ zhōng、

及见释迦牟尼佛共多宝如来,在宝塔中、

zuò shī zǐ zuò;yòu jiàn wú liàng wú biān bǎi qiān wàn yì pú sà mó hē sà,

坐师子座;又见无量无边百千万亿菩萨摩诃萨,

jí zhū sì zhòng,gōng jìng wéi rào shì jiā móu ní fó。jì jiàn shì yǐ,

及诸四众,恭敬围绕释迦牟尼佛。既见是已,

jiē dà huān xǐ,dé wèi céng yǒu。jí shí zhū tiān、yú xū kōng zhōng、

皆大欢喜,得未曾有。即时诸天、于虚空中、

gāo shēng chàng yán:guò cǐ wú liàng wú biān bǎi qiān wàn yì,

高声唱言:过此无量无边百千万亿,

ā sēng qí shì jiè,yǒu guó míng suō pó,

阿僧祇世界,有国名娑婆,

shì zhōng yǒu fó míng shì jiā móu ní,

是中有佛名释迦牟尼,

jīn wèi zhū pú sà mó hē sà shuō dà chéng jīng,míng miào fǎ lián huá,

今为诸菩萨摩诃萨说大乘经,名妙法莲华,

jiào pú sà fǎ,fó suǒ hù niàn。rǔ děng dāng shēn xīn suí xǐ,

教菩萨法,佛所护念。汝等当深心随喜,

yì dāng lǐ bài gòng yǎng shì jiā móu ní fó。bǐ zhū zhòng shēng,

亦当礼拜供养释迦牟尼佛。彼诸众生,

wén xū kōng zhōng shēng yǐ,hé zhǎng xiàng suō pó shì jiè zuò rú shì yán:

闻虚空中声已,合掌向娑婆世界作如是言:

ná mó shì jiā móu ní fó!ná mó shì jiā móu ní fó!yǐ zhǒng zhǒng huá、

南无释迦牟尼佛!南无释迦牟尼佛!以种种华、

xiāng、yīng luò、fān gài,jí zhū yán shēn zhī jù、zhēn bǎo miào wù,

香、璎珞、幡盖,及诸严身之具、珍宝妙物,

jiē gòng yáo sàn suō pó shì jiè。suǒ sàn zhū wù,cóng shí fāng lái,

皆共遥散娑婆世界。所散诸物,从十方来,

pì rú yún jí,biàn chéng bǎo zhàng,biàn fù cǐ jiān zhū fó zhī shàng。

譬如云集,变成宝帐,遍覆此间诸佛之上。

yú shí shí fāng shì jiè,tōng dá wú ài,rú yī fó tǔ。

于时十方世界,通达无碍,如一佛土。

ěr shí,fó gào shàng xíng děng pú sà dà zhòng:zhū fó shén lì rú shì,

尔时,佛告上行等菩萨大众:诸佛神力如是,

wú liàng wú biān、bù kě sī yì,ruò wǒ yǐ shì shén lì,

无量无边、不可思议,若我以是神力,

yú wú liàng wú biān bǎi qiān wàn yì ā sēng qí jié,wèi zhǔ lèi gù,

于无量无边百千万亿阿僧祇劫,为嘱累故,

shuō cǐ jīng gōng dé,yóu bù néng jìn。yǐ yào yán zhī,

说此经功德,犹不能尽。以要言之,

rú lái yí qiè suǒ yǒu zhī fǎ、rú lái yí qiè zì zài shén lì、

如来一切所有之法、如来一切自在神力、

rú lái yí qiè mì yào zhī zàng、rú lái yí qiè shèn shēn zhī shì,

如来一切秘要之藏、如来一切甚深之事,

jiē yú cǐ jīng xuān shì xiǎn shuō。shì gù rǔ děng yú rú lái miè hòu,

皆于此经宣示显说。是故汝等于如来灭后,

yīng yì xīn shòu chí、dú sòng、jiě shuō、shū xiě、rú shuō xiū xíng。

应一心受持、读诵、解说、书写、如说修行。

suǒ zài guó tǔ,ruò yǒu shòu chí、dú sòng、jiě shuō、shū xiě、

所在国土,若有受持、读诵、解说、书写、

rú shuō xiū xíng,ruò jīng juàn suǒ zhù zhī chù,ruò yú yuán zhōng、

如说修行,若经卷所住之处,若于园中、

ruò yú lín zhōng、ruò yú shù xià、ruò yú sēng fāng、ruò bái yī shè、

若于林中、若于树下、若于僧坊、若白衣舍、

ruò zài diàn táng、ruò shān gǔ kuàng yě,shì zhōng jiē yīng qǐ tǎ gòng yǎng。

若在殿堂、若山谷旷野,是中皆应起塔供养。

suǒ yǐ zhě hé?dāng zhī shì chù、jí shì dào chǎng,

所以者何?当知是处、即是道场,

zhū fó yú cǐ dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,

诸佛于此得阿耨多罗三藐三菩提,

zhū fó yú cǐ zhuǎn yú fǎ lún,zhū fó yú cǐ ér bān niè pán。

诸佛于此转于法轮,诸佛于此而般涅槃。

ěr shí shì zūn yù chóng xuān cǐ yì,ér shuō jì yán:

尔时世尊欲重宣此义,而说偈言:

zhū fó jiù shì zhě,zhù yú dà shén tōng,

诸佛救世者,住于大神通,

wéi yuè zhòng shēng gù,xiàn wú liàng shén lì,

为悦众生故,现无量神力,

shé xiāng zhì fàn tiān,shēn fàng wú shù guāng,

舌相至梵天,身放无数光,

wéi qiú fó dào zhě、xiàn cǐ xī yǒu shì。

为求佛道者、现此稀有事。

zhū fó qǐng kài shēng、jí tán zhǐ zhī shēng,

诸佛謦欬声、及弹指之声,

zhōu wén shí fāng guó,dì jiē liù zhǒng dòng。

周闻十方国,地皆六种动。

yǐ fó miè dù hòu、néng chí shì jīng gù,

以佛灭度后、能持是经故,

zhū fó jiē huān xǐ,xiàn wú liàng shén lì。

诸佛皆欢喜,现无量神力。

zhǔ lèi shì jīng gù,zàn měi shòu chí zhě,

嘱累是经故,赞美受持者,

yú wú liàng jié zhōng、yóu gù bù néng jìn。

于无量劫中、犹故不能尽。

shì rén zhī gōng dé,wú biān wú yǒu qióng,

是人之功德,无边无有穷,

rú shí fāng xū kōng,bù kě dé biān jì。

如十方虚空,不可得边际。

néng chí shì jīng zhě,zé wéi yǐ jiàn wǒ,

能持是经者,则为已见我,

yì jiàn duō bǎo fó、jí zhū fēn shēn zhě,

亦见多宝佛、及诸分身者,

yòu jiàn wǒ jīn rì、jiào huà zhū pú sà。

又见我今日、教化诸菩萨。

néng chí shì jīng zhě,lìng wǒ jí fēn shēn、

能持是经者,令我及分身、

miè dù duō bǎo fó,yí qiè jiē huān xǐ。

灭度多宝佛,一切皆欢喜。

shí fāng xiàn zài fó、bìng guò qù wèi lái,

十方现在佛、并过去未来,

yì jiàn yì gōng yǎng,yì lìng dé huān xǐ。

亦见亦供养,亦令得欢喜。

zhū fó zuò dào chǎng,suǒ dé mì yào fǎ,

诸佛坐道场,所得秘要法,

néng chí shì jīng zhě,bù jiǔ yì dāng dé。

能持是经者,不久亦当得。

néng chí shì jīng zhě,yú zhū fǎ zhī yì、

能持是经者,于诸法之义、

míng zì jí yán cí,lè shuō wú qióng jìn,

名字及言辞,乐说无穷尽,

rú fēng yú kōng zhōng,yí qiè wú zhàng ài。

如风于空中,一切无障碍。

yú rú lái miè hòu,zhī fó suǒ shuō jīng,

于如来灭后,知佛所说经,

yīn yuán jí cì dì,suí yì rú shí shuō,

因缘及次第,随义如实说,

rú rì yuè guāng míng,néng chú zhū yōu míng。

如日月光明,能除诸幽冥。

sī rén háng shì jiān,néng miè zhòng shēng ān,

斯人行世间,能灭众生闇,

jiào wú liàng pú sà、bì jìng zhù yī chéng。

教无量菩萨、毕竟住一乘。

shì gù yǒu zhì zhě、wén cǐ gōng dé lì,

是故有智者、闻此功德利,

yú wǒ miè dù hòu,yìng shòu chí sī jīng,

于我灭度后,应受持斯经,

shì rén yú fó dào,jué dìng wú yǒu yí。

是人于佛道,决定无有疑。

关于作者: 华佛网

热门文章

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注