您的位置 首页 佛经注音

妙法莲华经全文注音版之嘱累品第二十二

妙法莲华经简介

妙法莲华经嘱累品第二十二

ěr shí,shì jiā móu ní fó cóng fǎ zuò qǐ,xiàn dà shén lì,

尔时,释迦牟尼佛从法座起,现大神力,

yǐ yòu shǒu mó wú liàng pú sà mó hē sà dǐng,ér zuò shì yán:

以右手摩无量菩萨摩诃萨顶,而作是言:

wǒ yú wú liàng bǎi qiān wàn yì ā sēng qí jié,

我于无量百千万亿阿僧祇劫,

xiū xí shì nán dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí fǎ,jīn yǐ fù zhǔ rǔ děng。

修习是难得阿耨多罗三藐三菩提法,今以付嘱汝等。

rǔ děng yīng dāng yì xīn liú bù cǐ fǎ,guǎng lìng zēng yì。

汝等应当一心流布此法,广令增益。

rú shì sān mó zhū pú sà mó hē sà dǐng,ér zuò shì yán:

如是三摩诸菩萨摩诃萨顶,而作是言:

wǒ yú wú liàng bǎi qiān wàn yì ā sēng qí jié,

我于无量百千万亿阿僧祇劫,

xiū xí shì nán dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí fǎ,jīn yǐ fù zhǔ rǔ děng。

修习是难得阿耨多罗三藐三菩提法,今以付嘱汝等。

rǔ děng dāng shòu chí、dú sòng、guǎng xuān cǐ fǎ,

汝等当受持、读诵、广宣此法,

lìng yí qiè zhòng shēng pǔ dé wén zhī。suǒ yǐ zhě hé?

令一切众生普得闻知。所以者何?

rú lái yǒu dà cí bēi,wú zhū qiān lìn,yì wú suǒ wèi,

如来有大慈悲,无诸悭吝,亦无所畏,

néng yǔ zhòng shēng,fó zhī zhì huì、rú lái zhì huì、zì rán zhì huì,

能与众生,佛之智慧、如来智慧、自然智慧,

rú lái shì yí qiè zhòng shēng zhī dà shī zhǔ。

如来是一切众生之大施主。

rǔ děng yì yīng suí xué rú lái zhī fǎ,wù shēng qiān lìn。

汝等亦应随学如来之法,勿生悭吝。

yú wèi lái shì,ruò yǒu shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,

于未来世,若有善男子、善女人,

xìn rú lái zhì huì zhě,dāng wèi yǎn shuō cǐ fǎ huá jīng,

信如来智慧者,当为演说此法华经,

shǐ dé wén zhī,wèi lìng qí rén dé fó huì gù。

使得闻知,为令其人得佛慧故。

ruò yǒu zhòng shēng bú xìn shòu zhě,dāng yú rú lái yú shēn fǎ zhōng,

若有众生不信受者,当于如来余深法中,

shì jiào lì xǐ。rǔ děng ruò néng rú shì,zé wéi yǐ bào zhū fó zhī ēn。

示教利喜。汝等若能如是,则为已报诸佛之恩。

shí zhū pú sà mó hē sà,wén fó zuò shì shuō yǐ,

时诸菩萨摩诃萨,闻佛作是说已,

jiē dà huān xǐ biàn mǎn qí shēn,yì jiā gōng jìng,qǔ gōng、dī tóu,

皆大欢喜遍满其身,益加恭敬,曲躬、低头,

hé zhǎng xiàng fó,jù fā shēng yán:rú shì zūn chì,dāng jù fèng xíng。

合掌向佛,俱发声言:如世尊敕,当具奉行。

wéi rán,shì zūn!yuàn bù yǒu lǜ。zhū pú sà mó hē sà zhòng,

唯然,世尊!愿不有虑。诸菩萨摩诃萨众,

rú shì sān fǎn,jù fā shēng yán:rú shì zūn chì,dāng jù fèng xíng。

如是三反,俱发声言:如世尊敕,当具奉行。

wéi rán,shì zūn!yuàn bù yǒu lǜ。

唯然,世尊!愿不有虑。

ěr shí shì jiā móu ní fó lìng shí fāng lái zhū fēn shēn fó gè huán běn tǔ,

尔时释迦牟尼佛令十方来诸分身佛各还本土,

ér zuò shì yán:zhū fó gè suí suǒ ān,duō bǎo fó tǎ huán kě rú gù。

而作是言:诸佛各随所安,多宝佛塔还可如故。

shuō shì yǔ shí,shí fāng wú liàng fēn shēn zhū fó,

说是语时,十方无量分身诸佛,

zuò bǎo shù xià shī zǐ zuò shàng zhě,jí duō bǎo fó,

坐宝树下师子座上者,及多宝佛,

bìng shàng xíng děng wú biān ā sēng qí pú sà dà zhòng,

并上行等无边阿僧祇菩萨大众,

shè lì fú děng shēng wén sì zhòng,jí yí qiè shì jiān tiān、rén、

舍利弗等声闻四众,及一切世间天、人、

ā xiū luó děng,wén fó suǒ shuō,jiē dà huān xǐ。

阿修罗等,闻佛所说,皆大欢喜。

关于作者: 华佛网

热门文章

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注