您的位置 首页 佛经注音

妙法莲华经全文注音版之普贤菩萨劝发品第二十八

妙法莲华经简介

妙法莲华经普贤菩萨劝发品第二十八

ěr shí pǔ xián pú sà,yǐ zì zài shén tōng lì,wēi dé míng wén,

尔时普贤菩萨,以自在神通力,威德名闻,

yǔ dà pú sà wú liàng wú biān bù kě chēng shù,cóng dōng fāng lái。

与大菩萨无量无边不可称数,从东方来。

suǒ jīng zhū guó,pǔ jiē zhèn dòng,yǔ bǎo lián huá,

所经诸国,普皆震动,雨宝莲华,

zuò wú liàng bǎi qiān wàn yì zhǒng zhǒng jì yuè。yòu yǔ wú shù zhū tiān、

作无量百千万亿种种伎乐。又与无数诸天、

lóng、yè chā、qián tà pó、ā xiū luó、jiā lóu luó、jǐn nà luó、

龙、夜叉、乾闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、

mó hóu luó qié、rén fēi rén děng,dà zhòng wéi rào,

摩睺罗伽、人非人等,大众围绕,

gè xiàn wēi dé shén tōng zhī lì,dào suō pó shì jiè qí shé kū shān zhōng,

各现威德神通之力,到娑婆世界耆阇崛山中,

tóu miàn lǐ shì jiā móu ní fó,yòu rào qī zā,bái fó yán:shì zūn,

头面礼释迦牟尼佛,右绕七匝,白佛言:世尊,

wǒ yú bǎo wēi dé shàng wáng fó guó,

我于宝威德上王佛国,

yáo wén cǐ suō pó shì jiè shuō fǎ huá jīng,

遥闻此娑婆世界说法华经,

yǔ wú liàng wú biān bǎi qiān wàn yì zhū pú sà zhòng gòng lái tīng shòu,

与无量无边百千万亿诸菩萨众共来听受,

wéi yuàn shì zūn dāng wèi shuō zhī。ruò shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,

惟愿世尊当为说之。若善男子、善女人,

yú rú lái miè hòu,yún hé néng dé shì fǎ huá jīng?

于如来灭后,云何能得是法华经?

fó gào pǔ xián pú sà:ruò shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,chéng jiù sì fǎ,

佛告普贤菩萨:若善男子、善女人,成就四法,

yú rú lái miè hòu,dāng dé shì fǎ huá jīng:yī zhě、wéi zhū fó hù niàn,

于如来灭后,当得是法华经:一者、为诸佛护念,

èr zhě、zhí zhòng dé běn,sān zhě、rù zhèng dìng jù,sì zhě、

二者、植众德本,三者、入正定聚,四者、

fā jiù yí qiè zhòng shēng zhī xīn。shàn nán zǐ、shàn nǚ rén,

发救一切众生之心。善男子、善女人,

rú shì chéng jiù sì fǎ,yú rú lái miè hòu,bì dé shì jīng。

如是成就四法,于如来灭后,必得是经。

ěr shí pǔ xián pú sà bái fó yán:shì zūn!yú hòu wǔ bǎi suì、

尔时普贤菩萨白佛言:世尊!于后五百岁、

zhuó è shì zhōng,qí yǒu shòu chí shì jīng diǎn zhě,wǒ dāng shǒu hù,

浊恶世中,其有受持是经典者,我当守护,

chú qí shuāi huàn,lìng dé ān wěn,shǐ wú sì qiú dé qí biàn zhě,

除其衰患,令得安隐,使无伺求得其便者,

ruò mó、ruò mó zǐ、ruò mó nǚ、ruò mó mín、ruò wéi mó suǒ zhuó zhě,

若魔、若魔子、若魔女、若魔民、若为魔所著者,

ruò yè chā、ruò luó chà、ruò jiū pán chá、ruò pí shè shé、ruò jí zhē、

若夜叉、若罗刹、若鸠槃茶、若毗舍阇、若吉遮、

ruò fù dān nà、ruò wéi tuó luó děng,zhū nǎo rén zhě,jiē bù dé biàn。

若富单那、若韦陀罗等,诸恼人者,皆不得便。

shì rén ruò xíng、ruò lì、dú sòng cǐ jīng,

是人若行、若立、读诵此经,

wǒ ěr shí chéng liù yá bái xiàng wáng,yǔ dà pú sà zhòng jù yì qí suǒ,

我尔时乘六牙白象王,与大菩萨众俱诣其所,

ér zì xiàn shēn,gòng yǎng shǒu hù,ān wèi qí xīn,

而自现身,供养守护,安慰其心,

yì wèi gòng yǎng fǎ huá jīng gù。shì rén ruò zuò、sī wéi cǐ jīng,

亦为供养法华经故。是人若坐、思惟此经,

ěr shí wǒ fù chéng bái xiàng wáng xiàn qí rén qián,

尔时我复乘白象王现其人前,

qí rén ruò yú fǎ huá jīng yǒu suǒ wàng shī yī jù yī jì,wǒ dāng jiào zhī,

其人若于法华经有所忘失一句一偈,我当教之,

yǔ gòng dú sòng,hái lìng tōng lì。ěr shí shòu chí dú sòng fǎ huá jīng zhě,

与共读诵,还令通利。尔时受持读诵法华经者,

dé jiàn wǒ shēn,shèn dà huān xǐ,zhuǎn fù jīng jìn,yǐ jiàn wǒ gù,

得见我身,甚大欢喜,转复精进,以见我故,

jí dé sān mèi jí tuó luó ní,míng wéi xuán tuó luó ní、

即得三昧及陀罗尼,名为旋陀罗尼、

bǎi qiān wàn yì xuán tuó luó ní、fǎ yīn fāng biàn tuó luó ní,

百千万亿旋陀罗尼、法音方便陀罗尼,

dé rú shì děng tuó luó ní。

得如是等陀罗尼。

shì zūn!ruò hòu shì hòu wǔ bǎi suì、zhuó è shì zhōng,bǐ qiū、bǐ qiū ní、

世尊!若后世后五百岁、浊恶世中,比丘、比丘尼、

yōu pó sāi、yōu pó yí,qiú suǒ zhě、shòu chí zhě、dú sòng zhě、shū xiě zhě,

优婆塞、优婆夷,求索者、受持者、读诵者、书写者,

yù xiū xí shì fǎ huá jīng,yú sān qī rì zhōng,yīng yì xīn jīng jìn。

欲修习是法华经,于三七日中,应一心精进。

mǎn sān qī rì yǐ,wǒ dāng chéng liù yá bái xiàng,

满三七日已,我当乘六牙白象,

yǔ wú liàng pú sà ér zì wéi rào,yǐ yí qiè zhòng shēng suǒ xǐ jiàn shēn,

与无量菩萨而自围绕,以一切众生所喜见身,

xiàn qí rén qián,ér wèi shuō fǎ,shì jiào lì xǐ,

现其人前,而为说法,示教利喜,

yì fù yǔ qí tuó luó ní zhòu,dé shì tuó luó ní gù,

亦复与其陀罗尼咒,得是陀罗尼故,

wú yǒu fēi rén néng pò huài zhě,yì bù wéi nǚ rén zhī suǒ huò luàn,

无有非人能破坏者,亦不为女人之所惑乱,

wǒ shēn yì zì cháng hù shì rén。

我身亦自常护是人。

wéi yuàn shì zūn tīng wǒ shuō cǐ tuó luó ní zhòu。

唯愿世尊听我说此陀罗尼咒。

jí yú fó qián ér shuō zhòu yuē:

即于佛前而说咒曰:

ā tán dì。tán tuó pó dì。tán tuó pó dì。tán tuó jiū shě lì。

阿檀地。檀陀婆地。檀陀婆帝。檀陀鸠舍隷。

tán tuó xiū tuó lì。xiū tuó lì。xiū tuó luó pó dǐ。fó tuó bō shān mí。

檀陀修陀隷。修陀隷。修陀罗婆底。佛驮波羶祢。

sà pó tuó luó ní ā pó duō ní。sà pó pó shā ā pó duō ní。xiū ā pó duō ní。

萨婆陀罗尼阿婆多尼。萨婆婆沙阿婆多尼。修阿婆多尼。

sēng qié pó lǚ chā ní。sēng qié niè qié tuó ní。ā sēng qí。

僧伽婆履叉尼。僧伽涅伽陀尼。阿僧祇。

sēng qié bō qié dì。dì lì ā duò sēng qié dōu luè ā luó dì pó luó dì。

僧伽波伽地。帝隷阿惰僧伽兜略阿罗帝婆罗帝。

sà pó sēng qié dì sān mó dì qié lán dì。sà pó dá mó xiū bō lì shā dì。

萨婆僧伽地三摩地伽兰地。萨婆达磨修波利刹帝。

sà pó sà duǒ lóu tuó jiāo shě luè ā nòu qié dì。xīn ā pí jí lì dì dì。

萨婆萨埵楼驮憍舍略阿冕伽地。辛阿毘吉利地帝。

shì zūn!ruò yǒu pú sà dé wén shì tuó luó ní zhě,

世尊!若有菩萨得闻是陀罗尼者,

dāng zhī pǔ xián shén tōng zhī lì,ruò fǎ huá jīng xíng yán fú tí,

当知普贤神通之力,若法华经行阎浮提,

yǒu shòu chí zhě,yīng zuò cǐ niàn:jiē shì pǔ xián wēi shén zhī lì。

有受持者,应作此念:皆是普贤威神之力。

ruò yǒu shòu chí、dú sòng,zhèng yì niàn,jiě qí yì qù,rú shuō xiū xíng,

若有受持、读诵,正忆念,解其义趣,如说修行,

dāng zhī shì rén xíng pǔ xián xíng,

当知是人行普贤行,

yú wú liàng wú biān zhū fó suǒ shēn zhòng shàn gēn,

于无量无边诸佛所深种善根,

wéi zhū rú lái shǒu mó qí tóu。ruò dàn shū xiě,shì rén mìng zhōng,

为诸如来手摩其头。若但书写,是人命终,

dāng shēng dāo lì tiān shàng,

当生忉利天上,

shì shí bā wàn sì qiān tiān nǚ zuò zhòng jì yuè ér lái yíng zhī,

是时八万四千天女作众伎乐而来迎之,

qí rén jí zhuó qī bǎo guàn,yú cǎi nǚ zhōng yú lè kuài lè;

其人即著七宝冠,于婇女中娱乐快乐;

hé kuàng shòu chí、dú sòng,zhèng yì niàn,jiě qí yì qù,rú shuō xiū xíng。

何况受持、读诵,正忆念,解其义趣,如说修行。

ruò yǒu rén shòu chí、dú sòng,jiě qí yì qù,shì rén mìng zhōng,

若有人受持、读诵,解其义趣,是人命终,

wéi qiān fó shòu shǒu,lìng bù kǒng bù,bú duò è qù,

为千佛授手,令不恐怖,不堕恶趣,

jí wǎng dōu shuài tiān shàng mí lè pú sà suǒ。mí lè pú sà,

即往兜率天上弥勒菩萨所。弥勒菩萨,

yǒu sān shí èr xiàng dà pú sà zhòng suǒ gòng wéi rào,

有三十二相大菩萨众所共围绕,

yǒu bǎi qiān wàn yì tiān nǚ juàn shǔ,ér yú zhōng shēng,

有百千万亿天女眷属,而于中生,

yǒu rú shì děng gōng dé lì yì。shì gù zhì zhě,yīng dāng yì xīn zì shū、

有如是等功德利益。是故智者,应当一心自书、

ruò shǐ rén shū,shòu chí、dú sòng,zhèng yì niàn,rú shuō xiū xíng。

若使人书,受持、读诵,正忆念,如说修行。

shì zūn!wǒ jīn yǐ shén tōng lì gù,shǒu hù shì jīng,

世尊!我今以神通力故,守护是经,

yú rú lái miè hòu yán fú tí nèi,guǎng lìng liú bù,shǐ bú duàn jué。

于如来灭后阎浮提内,广令流布,使不断绝。

ěr shí shì jiā móu ní fó zàn yán:shàn zāi,shàn zāi!pǔ xián!

尔时释迦牟尼佛赞言:善哉,善哉!普贤!

rǔ néng hù zhù shì jīng,lìng duō suǒ zhòng shēng ān lè lì yì。

汝能护助是经,令多所众生安乐利益。

rǔ yǐ chéng jiù bù kě sī yì gōng dé,shēn dà cí bēi,cóng jiǔ yuǎn lái,

汝已成就不可思议功德,深大慈悲,从久远来,

fā ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí yì,ér néng zuò shì shén tōng zhī yuàn,

发阿耨多罗三藐三菩提意,而能作是神通之愿,

shǒu hù shì jīng。wǒ dāng yǐ shén tōng lì,

守护是经。我当以神通力,

shǒu hù néng shòu chí pǔ xián pú sà míng zhě。

守护能受持普贤菩萨名者。

pǔ xián!ruò yǒu shòu chí、dú sòng,zhèng yì niàn,xiū xí、

普贤!若有受持、读诵,正忆念,修习、

shū xiě shì fǎ huá jīng zhě,dāng zhī shì rén,zé jiàn shì jiā móu ní fó,

书写是法华经者,当知是人,则见释迦牟尼佛,

rú cóng fó kǒu wén cǐ jīng diǎn;dāng zhī shì rén,gòng yǎng shì jiā móu ní fó;

如从佛口闻此经典;当知是人,供养释迦牟尼佛;

dāng zhī shì rén,fó zàn shàn zāi;dāng zhī shì rén,

当知是人,佛赞善哉;当知是人,

wéi shì jiā móu ní fó shǒu mó qí tóu;dāng zhī shì rén,

为释迦牟尼佛手摩其头;当知是人,

wéi shì jiā móu ní fó yī zhī suǒ fù。rú shì zhī rén,bú fù tān zhuó shì lè,

为释迦牟尼佛衣之所覆。如是之人,不复贪著世乐,

bú hào wài dào jīng shū、shǒu bǐ,yì fù bù xǐ qīn jìn qí rén jí zhū è zhě,

不好外道经书、手笔,亦复不喜亲近其人及诸恶者,

ruò tú ér、ruò chù zhū yáng jī gǒu、ruò liè shī、ruò xuàn mài nǚ sè,

若屠儿、若畜猪羊鸡狗、若猎师、若炫卖女色,

shì rén xīn yì zhì zhí,yǒu zhèng yì niàn,yǒu fú dé lì,

是人心意质直,有正忆念,有福德力,

shì rén bù wéi sān dú suǒ nǎo,yì fù bù wéi jí dù、wǒ màn、xié màn、

是人不为三毒所恼,亦复不为嫉妒、我慢、邪慢、

zēng shàng màn suǒ nǎo,shì rén shǎo yù zhī zú,néng xiū pǔ xián zhī xíng。

增上慢所恼,是人少欲知足,能修普贤之行。

pǔ xián!ruò rú lái miè hòu hòu wǔ bǎi suì,ruò yǒu rén jiàn shòu chí、

普贤!若如来灭后后五百岁,若有人见受持、

dú sòng fǎ huá jīng zhě,yīng zuò shì niàn:cǐ rén bù jiǔ dāng yì dào chǎng,

读诵法华经者,应作是念:此人不久当诣道场,

pò zhū mó zhòng,dé ā nòu duō luó sān miǎo sān pú tí,zhuǎn fǎ lún、

破诸魔众,得阿耨多罗三藐三菩提,转法轮、

jī fǎ gǔ、chuī fǎ luó、yǔ fǎ yǔ,

击法鼓、吹法螺、雨法雨,

dāng zuò tiān rén dà zhòng zhōng shī zǐ fǎ zuò shàng。

当坐天人大众中师子法座上。

pǔ xián!ruò yú hòu shì,shòu chí、dú sòng shì jīng diǎn zhě,

普贤!若于后世,受持、读诵是经典者,

shì rén bú fù tān zhuó yī fu、wò jù、yǐn shí、zī shēng zhī wù,

是人不复贪著衣服、卧具、饮食、资生之物,

suǒ yuàn bù xū,yì yú xiàn shì dé qí fú bào。ruò yǒu rén qīng huǐ zhī,

所愿不虚,亦于现世得其福报。若有人轻毁之,

yán:rǔ kuáng rén ěr,kōng zuò shì xíng,zhōng wú suǒ huò。

言:汝狂人耳,空作是行,终无所获。

rú shì zuì bào,dāng shì shì wú yǎn;ruò yǒu gòng yǎng zàn tàn zhī zhě,

如是罪报,当世世无眼;若有供养赞叹之者,

dāng yú jīn shì dé xiàn guǒ bào。ruò fù jiàn shòu chí shì jīng zhě,

当于今世得现果报。若复见受持是经者,

chū qí guò è,ruò shí、ruò bù shí,cǐ rén xiàn shì dé bái lài bìng。

出其过恶,若实、若不实,此人现世得白癞病。

ruò yǒu qīng xiào zhī zhě,dāng shì shì yá chǐ shū quē,chǒu chún、

若有轻笑之者,当世世牙齿疏缺,丑唇、

píng bí,shǒu jiǎo liáo lì,yǎn mù jiǎo lài,shēn tǐ chòu huì,

平鼻,手脚缭戾,眼目角睐,身体臭秽,

è chuāng、nóng xuè、shuǐ fù、duǎn qì、zhū è zhòng bìng。shì gù,pǔ xián!

恶疮、脓血、水腹、短气、诸恶重病。是故,普贤!

ruò jiàn shòu chí shì jīng diǎn zhě,dāng qǐ yuǎn yíng,dāng rú jìng fó。

若见受持是经典者,当起远迎,当如敬佛。

shuō shì pǔ xián quàn fā pǐn shí,héng hé shā děng wú liàng wú biān pú sà,

说是普贤劝发品时,恒河沙等无量无边菩萨,

dé bǎi qiān wàn yì xuán tuó luó ní;

得百千万亿旋陀罗尼;

sān qiān dà qiān shì jiè wēi chén děng zhū pú sà,jù pǔ xián dào。

三千大千世界微尘等诸菩萨,具普贤道。

fó shuō shì jīng shí,pǔ xián děng zhū pú sà,shè lì fú děng zhū shēng wén,

佛说是经时,普贤等诸菩萨,舍利弗等诸声闻,

jí zhū tiān、lóng、rén fēi rén děng,yí qiè dà huì,jiē dà huān xǐ,

及诸天、龙、人非人等,一切大会,皆大欢喜,

shòu chí fó yǔ,zuò lǐ ér qù。

受持佛语,作礼而去。

法华经赞

妙音观音 救苦寻声 净藏净眼转邪心

普贤行愿深 四法常钦 万古永为箴

南无法华会上佛菩萨(三称)

回向偈

诵经功德殊胜行 无边胜福皆回向

普愿沉溺诸众生 速往无量光佛刹

十方三世一切佛 一切菩萨摩诃萨

摩诃般若波罗蜜

关于作者: 华佛网

热门文章

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注